راد آلومینیوم

راد آلومینیوم الکامهرکیمیا

راد آلومینیومی: انقلابی در بخش انتقال و توزیع برق

در چشم انداز معاصر علم مواد، آلومینیوم به عنوان نمادی از تطبیق پذیری و کارایی شناخته می شود. از گجت های مدرن تا شاهکارهای معماری، حضور آلومینیوم در همه جا مشهود است. تغییر قابل توجهی در بخش انتقال و توزیع برق رخ داده است، جایی که رادهای آلومینیومی که زمانی ... ادامه مطلب